Welkom/Welcome

Baie welkom by die webwerf van die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië. Ons wil graag ‘n geestelike tuiste wees vir Suid-Afrikaners in Australië wat behoefte het aan ‘n gereformeerde en evangeliese bediening in Afrikaans. Oor die algemeen probeer ons voorsiening maak vir lidmate van die susterskerke in Suid-Afrika en skakel baie van die NG Kerk, Gereformeerde Kerk, Hervomde Kerk en AP Kerk se lidmate by ons in hier in Australië. Ook lidmate van baie ander kerke vind ‘n tuiste by ons.

Die bediening is in Afrikaans omdat daar ‘n groot behoefte by Afrikaanssprekendes bestaan om God in hulle moedertaal te aanbid en te dien. Geestelike groei vind makliker plaas waar jy in jou moedertaal die Woord bestudeer en dit uitleef. So word pastorale versorging en berading ook meer effektief ervaar as jy jou diepste emosies makliker in Afrikaans kan verwoord. Die kerk vervul ‘n groot rol as ondersteuningsbasis vir nuwe immigrante wat in Australië aankom met die gepaardgaande aanpassingsprobleme en selfs trauma wat beleef word. Waar dit nodig is, word daar voorsiening gemaak om mense te akommodeer wat Engels beter verstaan.

Welcome to the website of the Reformed Evangelical Church of Australia. It is our desire to serve as a spiritual home to South African immigrants seeking a Reformed Evangelical Church experience in Afrikaans..In light of this we are accomodating a range of people hailing from the related South African denominations known as the ‘sister churches’ including the “NG Kerk”, “Gereformeerde Kerk”, “Hervormde Kerk”, and the “AP Kerk”.

People who originally come from other denominations in South Africa also find their spiritual home with us. The services are held in Afrikaans due to a deep desire by Afrikaans speaking immigrants to worship and engage with God in their mother tongue. It is easier to progress in spiritual growth when Bible reading and prayer occurs in your native language. For many it is also easier to express their deepest thoughts and emotions in their home language when seeking pastoral counselling and care.The church also plays a vital support role to new immigrants arriving in Australia, helping them to deal with the challenges and trauma associated with transitioning into a new cultural environment. Help is also available for English speaking immigrants.